نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات آموزش و پرورش دامغان

تعریف نظام پذيرش و بررسي پيشنهادها

اين نظام يكي از اصلي‌ترين پايه‌هاي كايزن (بهبود مستمر) در نظام مديريت كيفيت جامع مي باشد

ودر حقيقت يك نظام مديريتي است كه به منظور ايجاد و تقويت روحيه مشاركت فردي و گروهي

كاركنان در تصميم‌گيريها و امور اجرايي و در راستاي بهبود فرآيندها و افزايش بهره‌وري سازماني

 استقرار مي‌يابد.

  لزوم استقرار نظام پيشنهادها

1 ـ كاهش وابستگي به دانش فني خارج از سازمان .

2 ـ كاهش اوقات غير مفيد كاركنان از طريق ايجاد اشتغال فكري در آنها .

3 ـ ايجاد و تقويت حسن تعلق سازماني در ميان كاركنان .

4 ـ ايجاد و تقويت ارتباطهاي تخصصي و حلقه‌هاي كاري منسجم و هدفمند .

5 ـ بهبود مستمر خدمات و فعاليتها بر اساس مشاركت گسترده و دائم كاركنان در امور .

6 ـ تقويت فرهنگ نظارتي 360 درجه .

7 ـ تقويت تفكر انتقادي و نقدپذيري در كاركنان سازمان .

  ۸ـ تسريع بلوغ فكري و اطلاعاتي كاركنان سازمان .

  9 ـ درگير نمودن ارباب رجوع با مشكلات سازمان و در جهت حل آن .

10 ـ خوديابي شخصيتي و رواني كاركنان در جهت تقويت تعادل رواني و نيازهاي فطري آنها .

 11ـ تقويت انگيزه‌هاي كاري .

12 ـ تأثيرگذاري مستقيم كاركنان در اداره و بهبود عملكرد سازمان.

  اهداف نظام پيشنهادها

1 ـ ارج نهادن به شأن و منزلت انساني كاركنان با ايجاد فرصت بيان نظرات.

2 ـ بروز و شكوفايي قابليت‌هاي كاركنان در جهت حل مشكلات .

3 ـ تقويت حس مسئوليت‌پذيري و مشكل‌جويي در كاركنان .

4 ـ بهبود انگيزه در اجراي بهتر تصميم‌گيريها و دستور العمل ‌ها.

5 ـ بهبود در روابط انساني در محيط كار.

6 ـ ايجاد نشاط و روحيه در كاركنان.

7 ـ ايجاد رقابت سالم در بين كاركنان.

8 ـ هم‌سويي اهداف فردي و گروهي كاركنان با اهداف سازمان.

9 ـ ارتقاء سطح بهره‌وري كار از طريق كاهش هزينه‌ها و انرژي و ضايعات و تلفات (مودا)

10ـ آسان كردن كارها و حذف كارهاي زائد.

11 ـ افزايش قدرت انعطاف‌پذيري سازمان در شرايط نامناسب محيطي .

 12ـ افزايش روحيه وفاداري كاركنان.

 13ـ كاهش مقاومت كاركنان در برابر تغييرات.

14ـ آگاهي مديران ارشد سازمان از ميزان توانايي و استعدادهاي كاركنان خوش فكر و ممتاز.

 15 ـ ايجاد زمينه سازي جهت تفكر خود كنترلي.

16 ـ افزايش آگاهي و اطلاعات كاركنان از سازمان و محيط كار خود.

17 ـ شناسايي و رفع اتلافهاي بي‌شمار سازماني.

18 ـ ايجاد بهبودهاي مستمر كوچك و بزرگ در فرآيندهاي كاري سازماني.

ويژگيهاي يك نظام پيشنهادهاي موفق

1 ـ شركت فعال كليه كاركنان در ارائه پيشنهاد.

2ـ سهولت دسترسي به فرم ارائه پيشنهاد و ارائه پيشنهاد.

3 ـ انتخابي بودن اكثريت اعضاي شوراي نظام .

4 ـ سهولت در ارزيابي، تعيين پاداش و پرداخت آن .

5 ـ شموليت پيشنهادهاي ارائه شده در تمام زمينه‌هاي كاري سازمان .

6 ـ كم بودن ميزان زماني بررسي و ارائه پاسخ به پيشنهاد دهنده.

7 ـ مشاركت پيشنهاد دهندگان در اجراي پيشنهاد.

8 ـ رضايت كاركنان از پاسخهاي رد پيشنهاد.

۹ـ تشكيل كلاسهاي آموزشي متعدد و مستمر در زمينه نظام .

10 ـ بالا بودن ميزان پيشنهاد مصوب و سير صعودي آن .

11 ـ بالا بودن درصد اجراي پيشنهادهاي مصوب .

12 ـ افزايش تعداد پيشنهادهاي گروهي نسبت به فردي .

13 ـ پرداخت به موقع و عادلانه پاداش‌ها و امتيازها .

14 ـ مقرون به صرفه‌ بودن عملكرد نظام پيشنهادها در سازمان.

مشكلات و معضلات موجود در نظام پيشنهادها

1 ـ نقد ناپذيري و نقدگريزي افراد كه موجب پيشنهادهاي غير تخصصي مي‌گردد در حاليكه اولويت ارائه پيشنهاد بايد مربوط به كار خود افراد باشد.

2 ـ عادت به قضاوت سطحي و ناآگاهانه در ارائه پيشنهاد (پيشنهادي ساده، تكراري و غير خلاق يا غير قابل اجرا) .

3 ـ عدم اطلاع از نحوه شناخت و پردازش مشكل.

4 ـ كبيره‌نگري و قائل بودن به پيشنهادهاي بزرگ و اساسي، در حاليكه نظام پيشنهادها در راستاي بهبود مستمر و اندك است نه پلكاني (آمريكايي) .

5 ـ روزمرگي و عادت به روشها و عملكردها.

6 ـ حاكميت رقابت در سازمانها كه منجر به عدم ارائه پيشنهادهاي گروهي و تيمي تخصصي مي‌گردد.

  موانع كارايي و اثربخشي نظام پيشنهادها

1 ـ عدم اعتقاد و حمايت مدير ارشد سازمان از نظام .

2 ـ عدم شايسته سالاري در عزل و نصبهاي سازمان.

3 ـ ناشكيبايي مديران سازمان به دليل تعداد كم و بدون كيفيت پيشنهادها.

4 ـ احساس به خطر افتادن موقعيت در بعضي از مديران مياني .

5 ـ عدم قبول ضعفها و مشكلات مطرح شده در پيشنهاد توسط مديران.

6 ـ عدم كارشناسي دقيق و كامل پيشنهادها.

7 ـ عدم همكاري امور مالي در پرداخت اسناد مالي نظام.  

۸ـ برخوردهاي جناحي و سياسي با پيشنهاد دهندگان .

9 ـ عدم فرصت كافي به معترضين جهت بيان نظرات.

10 ـ پائين بودن ميزان پاداش‌ها و امتيازها و يكنواختي آن .

11 ـ عدم حضور مدير ارشد سازمان در جلسات شورا .

12 ـ عدم ارزيابي فصلي و ساليانه عملكرد شوراي نظام .

13 ـ فقدان پست سازماني مصوب جهت دبير شورا  ويا چند شغلي بودن وي.

14 ـ عدم اختصاص نيروي كارآمد، توانمند و علاقه‌مند به دبيري شورا.

 15 ـ عدم آموزشهاي مناسب و مستمر .

 16 ـ تأخير يا عدم اجراي پيشنهادهاي مصوب.

17 ـ پايين بودن سطح آگاهيها و اطلاعات علمي كاركنان.

+ نوشته شده در  ساعت   توسط آموزش و پرورش دامغان | 
 
 
1 ـ تاريخ بشر آغاز نظام مشاركتي را به نظام مردم سالار يونان باستان و تا حدودي روم باستان نسبت مي‌دهد كه كنسول يا نمايندگان مردم در مجلس سنا به صورت فردي يا گروهي پيشنهادهايي را براي اداره حكومت ارائه داده و پس از بررسي و شور به تصميم‌گيري گروهي مي‌پرداختند.
2 ـ در سال 1867 (آلفرد كروپ) در كارخانه فولادسازي كروپ، اولين قدم را در راستاي تشويق كاركنان جهت ارائه پيشنهاد برداشت و ايده‌پردازي و نوآوري را در شرح وظايف كارگران قرار داد.
 
3 ـ در سال 1880 در انگلستان و در كارخانه كشتي‌سازي (ويليام دني و برادران) برنامه تشويق كارگران در مقابل ارائه پيشنهاد پياده شد.
4 ـ در اوايل قرن بيستم نظام پشنهادها در صنايع آمريكا آغاز و به سرعت گسترش يافت كه تأكيد آنها بر پاداشهاي مالي بود و كمتر به انگيزه‌هاي دروني توجه داشتند.
5 ـ پس از جنگ جهاني دوم ، مسئولين اجرايي ژاپن در هنگام بازديد خود از آمريكا با اين شيوه آشنا شده و آن را به ژاپن انتقال دادند. اما اين سرايت بسيار هوشمندانه بود زيرا ژاپني‌ها بر عكس آمريكاييها به جاي تأكيد بر انگيزه‌هاي مادي صرف به انگيزه دروني و معنوي در ارائه پيشنهاد اولويت دادند. (ماتسوشيتا، 1985، 6 ميليون، رتبه اول ، يك نفر با 17000 پيشنهاد)
 
۶ـ تاريخ درخشان اسلام نيز شاهد مشاركت‌پذيري و مشورت خواهي امامان بزرگوار و پيامبر اكرم (ص) در زمينه‌هاي مختلف است كه مهمترين آن پيشنهاد حفر خندق توسط سلمان فارسي در جنگ خندق مي‌باشد كه به نام روز پيشنهاد در ايران پيشنهاد شده است.
7 ـ نظام پيشنهادها در ايران از سال 1365 و دركارخانه رادياتورسازي ايران آغاز گرديد و به سرعت در كارخانه‌هاي وابسته به سازمان گسترش و نوسازي صنايع ايران ، بنياد مستضعفان و صنايع ملي ايران گسترش يافت كه از جمله مي‌توان به شركت‌هاي نورد و توليد قطعات فولادي، آكام فلز، سوليران ، نورد آلومينيوم اراك و كنتورسازي اشاره نمود.
 
شركت ايران خودرو در سال 1370 نظام پيشنهادها را آغاز نمود ، شركت ملي صنايع پتروشيمي 1375، شركت سايپا 1375، دانشگاه فردوسي 1379 و به تدريج در اكثريت صنايع و سازمانهاي دولتي و خصوصي گسترش يافت.
8 ـ در حال حاضر نظام پيشنهادها در اكثر سازمانها و شركتهاي معتبر جهاني و ايراني با استفاده از فناوري اطلاعات فعاليت مي‌نمايد، مانند شركت ايران خودرو كه با نصب ايستگاههاي متعدد دريافت پيشنهاد در سالنهاي شركت، ساليانه بالغ بر يكصد هزار پيشنهاد دريافت نموده و در مدت كمتر از يك هفته به آن رسيدگي مي‌نمايد.
 
 
+ نوشته شده در  ساعت   توسط آموزش و پرورش دامغان | 
اعضای شورای نظام پذیرش و بررسی پیشنهادات

۱-محمد شادکام (رئیس شورا)

۲-سمانه ذاکرنژاد(دبیر شورا)

۳-سید حسن شاهمرتضی (عضو شورا)

۴-مرتضی ابراهیم آبادی (عضو شورا)

۵-محمد رضا دعائی(عضو شورا)

۶-حجت اله سیاهپوش(عضو شورا)

۷-هادی مجد (عضو شورا)

۹-  ژاله صرفی  (عضو شورا)     

۱۰-  فریبا مسگر پور  (عضو شورا)    

 ۱۱-زهرا اسکندر زاده  (عضو شورا) 

اعضای کمیته کارشناسی نظام پیشنهادات

۱-رضا الهی(رئیس کمیته )

۲-سمانه ذاکرنژاد (دبیر کمیته)

۳-سید ظهیر قادری(عضو کمیته)

۴-محمد مطهری نژاد(عضو کمیته)

۵-سید حسن شاهمرتضی(عضو کمیته)

۶-محمد مهدی تک(عضو کمیته)

۷-محمد رضا دعائی(عضو کمیته)

۸-عباس حقیری (عضو کمیته)

 

اعضای کمیته فرهنگی نظام پیشنهادات

۱-حسن پریمی (رئیس کمیته)

۲-سمانه ذاکرنژاد(دبیر کمیته)

۳-سید محمود حسینی پور(عضو کمیته)

۴-حسن کاتبی(عضو کمیته)

۵-علی علیان نژاد(عضو کمیته)

۶-عباس دربانیان (عضو کمیته)

۷-نسرین زارع زاده (عضو کمیته)

۸-محمود کاتبی(عضو کمیته)

 

اعضای کمیته اجرایی نظام پیشنهادات

۱-منصور جعفر آبادی (رئیس کمیته)

۲-سمانه ذاکرنژاد(دبیر کمیته)

۳-یوسف سلمان نژاد(عضو کمیته)

۴-حسین فتحی(عضو کمیته)

۵-محمد محمدی برمی(عضو کمیته)

۶-محمد رضا کثیریان (عضو کمیته)

۷-مسعود ترابی (عضو کمیته)

۸-معصومه یزدانی  (عضو کمیته)

+ نوشته شده در  ساعت   توسط آموزش و پرورش دامغان | 
        گزارش کار جلسات شورای نظام پیشنهادات

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :2

تاریخ:20/9/87

174-175-25-24-26-31-34-13

 

174-175-25-24-26-13-31-34-

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :3

تاریخ:24/10/87

8-40-42-43-44-45-54-46-57-60-62-63-71-79-72-73-75-78-80-83-85-86-84-88-89-90-95-164-105-61-107-61-196-82-114-174-175-25-24-26-13-31-34-32-180—38-194-51—58-76-190—69

82-114

174-175-25-24-26-13-31-34-

32-180—38-194-51—58-76-190—69

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :4

تاریخ:30/10/87

159—160-161-166-177-168-169-170-175-182-1179-181-124-189-125-126-127-143-112-128-110-109-131-133-135-142-146-150-155-154-206-214-119-113

206-214-

159—160-161-166-177-168-169-170-175-182-1179-181-124-189-125-126-127-143-112-128-110-109-131-133-135-142-146-150-155-154

119-113

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :5

تاریخ:13/11/87

239-205-245-258-142-189-255-257-202-232-235-227-228-2566-244-238-237-234

239-205-245-258-142-189

255-257-202-232-235-227-228-2566-244-238-237

234

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :6

تاریخ:20/11/87

218-224-191-217-207-197-268-270-240-269-246-226-220-236-144-100-101-186-185-223-199-200

224-191

217-207-197-268-270-240-269-246-226-220-236-144

100-101-186-185-223-199-200

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :7

تاریخ:16/1/88

36-252-272-222-250-248-117-65-94-147-246-22

 

250-248-117-65-94-147-246

22

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :8

تاریخ:23/1/88

315-183-242-241-152-151-219-215-216-303-250

 

315-183-242-241-152-151-219-215-216-303-250

 

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :9

تاریخ:4/2/88

334-348-316-211-158-253-192-304-314-162-187-324-164-193-274-263-226-222-221-210-204-176-121-97-98-111-264-102

 

334-348-316-211-158-253-192-304-314-162-187-324-164-193-274-263-226-222-221-210-204-176-121-97-98-

111-264-102

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :10

تاریخ:11/3/88

113-272-297-296-279-278-276-275-271-327-328-326-301-305-261-153-157-171-302-315-212-247

 

113-272-297-296-279-278-276-275-271-327-328-326-301-305-261-153-157-171-302-315-212

247

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به

سازمان

شماره های ارسالی به نوسازی

شماره :11

تاریخ:2/4/88

186-329-297-319-321-322-340-415-350-376-323-254-232-36-330-349-365

36

319-321-322-340-415-350-376-323-254-232

330-349

365

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :12

تاریخ:27/7/88

 ۳۶۷-۳۶۶-۳۶۴-۳۶۳-۳۶۲-۳۶۱-۳۶۰-۳۵۹-۳۵۸-۳۵۷-۳۵۵-۳۵۴-۳۵۳-۳۴۷-۳۴۴-۳۳۹-۳۳۸-۳۳۷-۳۱۷-۳۰۰-۳۲۰-۳۲۵-۳۳۶-۳۳۱-۲۳۳-۳۴۶-۳۲۰-۲۹۱-۲۸۰-۲۳۵--۹۹-۳۸۴-۳۸۵-۴۰۰-۳۲۵

 

 ۳۶۷-۳۶۶-۳۶۴-۳۶۳-۳۶۲-۳۶۱-۳۶۰-۳۵۹-۳۵۸-۳۵۷-۳۵۵-۳۵۴-۳۵۳-۳۴۷-۳۴۴-۳۳۹-۳۳۸-۳۳۷-۳۱۷-۳۰۰-۳۲۰-۳۲۵-۳۳۶-۳۳۱-۲۳۳-۳۲۹-۹۹-۳۸۴-۳۸۵-۴۰۰-۳۲۵

 ۳۴۶-۳۲۰-۲۹۱-۲۸۰-۲۳۵-

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :13

تاریخ:4/8/88

 

۳۸۷-۳۸۶-۳۸۳-۳۸۲-۳۸۱-۳۸۰-۳۷۹-۳۷۸-۳۷۷-۳۷۵-۳۷۴-۳۶۸-۳۷۰-۳۷۱-۱۶۵-۸۷-۳۶۹-۳۹۲-۳۹۱

 

 ۳۸۷-۳۸۶-۳۸۳-۳۸۲-۳۸۱-۳۸۰-۳۷۹-۳۷۸-۳۷۷-۳۷۵-۳۷۴-۳۶۸-۳۷۰-۳۷۱-۱۶۵-۸۷-۳۶۹

 ۳۹۲-۳۹۱

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :14

تاریخ:18/8/88

 

۳۶۵-۱۴۸-۱۴۷-۴۰۳-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۹-۴۱۲-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۲۲-۴۲۰-۴۲۴-۴۳۰-۴۳۴-۴۳۶-۴۳۸-۴۳۹-۴۲۵-

 ۴۱۰

 

 

 ۳۶۵-۱۴۸-۱۴۷-۴۰۳-۳۹۳-۳۹۴-۳۹۵-۳۹۶-۳۹۷-۳۹۸-۴۰۱-۴۰۲-۴۰۴-۴۰۵-۴۰۶-۴۰۹-۴۱۲-۴۱۲-۴۱۳-۴۱۴-۴۲۲-۴۲۰-۴۲۴-۴۳۰-۴۳۴-۴۳۶-۴۳۸-۴۳۹-۴۲۵-

 ۴۱۰

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :15

تاریخ:5/9/88

 

 ۴۲۱-۴۲۳-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۵-۴۳۷-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۳-۴۴-۴۴۵-۴۴۹-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۲-۴۵۰-۴۵۱-۲۹۷-۳۶۰

 ۳۶۰

 ۴۲۱-۴۲۳-۴۲۶-۴۲۷-۴۲۸-۴۲۹-۴۳۲-۴۳۳-۴۳۵-۴۳۷-۴۴۰-۴۴۱-۴۴۳-۴۴-۴۴۵-۴۴۹-۴۴۶-۴۴۷-۴۴۲-۴۵۰-۴۵۱-

 ۲۹۷

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :16

تاریخ:9/10/88

 ۶۵-۷۷۲-۴۶۹-۴۶۰-۴۵۹-۴۵۸-۴۵۳-۴۵۶-۳۹۹-۴۶۱-۴۶۳-۴۶۳-۴۵۲-۴۶۲-۴۶۶-۴۴۸-۴۶۸

 

 ۴۶۰-۴۵۹-۴۵۸-۴۵۳-۴۵۶-۳۹۹-۴۶۱-۴۶۳-۴۶۳-۴۵۲-۴۶۲-۴۶۶-۴۴۸-

 ۴۶۸

 

شماره و تاریخ جلسه

       شماره های بررسی شده

شماره های قبول          شده

شماره های رد شده

شماره های ارسالی به سازمان

شماره :17

تاریخ:

 

 

 

 

 

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط آموزش و پرورش دامغان | 

 

1

روشهاي نوين در فرايند ياددهي،يادگيري ،وايجاد تحول در شيوه هاي سنتي تدريس

2

نوسازي روشهاي تدريس

3

گسترش روشهاي فعال تدريس

4

روشهاي تربيتي

5

آموزش مباني اعتقادي ،اخلاقي ، اجتماعي ،هنري

6

نحوه فراگيري دانش آموزان

7

فرايند برنامه ريزي آموزشي ،درسي در دوره هاي مختلف تحصيلي آموزش وپرورش

8

نوسازي هدفهاي دوره هاي تحصيلي آموزش وپرورش

9

 كاهش افت تحصيلي دانش آموزان

10

برنامه ريزي هدايت  تحصيلي دانش آموزان

11

فعال كردن گروههاي آموزشي

12

ارزشيابي از برنامه ها ومحتواي آموزشي

13

فرايند ارزشيابي در آموزش وپرورش

14

ايجاد ارتباط بيشتر بين برنامه هاي آموزشي باآينده شغلي دانش آموزان

15

نحوه استفاده بهينه ازيافته هاي پژوهشي (بويژه علوم تربيتي وروانشناسي )در امر بهبود روشهاي آموزش وپرورش

16

تدوين برنامه هاي آموزشي مناسب مبتني بريافته هاي پژوهشي

17

مهارتهاي تدريس معلمان

18

مهارتهاي مديريتي فني مديران

19

فرايند تعيين خط مشي جهت ارائه سياستهاي كلان وزارت آموزش وپرورش

20

نظام برنامه ريزي توسعه كلان در وزارت آموزش وپرورش

21

انطباق نظام آموزش كشوربا نيازها وفرصتهاي شغلي جامعه 

22

پيوند بيشتر بين برنامه هاي آموزشي با نتايج تحقيقات آموزشي

23

گسترش روشهاي آموزشي نوين وعلمي

24

ترويج مهارتهاي انساني

25

روابط انساني مطلوب درميان كاركنان ودلپذير كردن محيط كار

26

حداكثراستفاده از انرژي گرمايشي درمناطق سردسير

27

حداكثراستفاده از انرژي سرمايشي درمناطق گرمسير

28

ارتباط بهتر بين برنامه هاي آموزشي با رشته هاي تحصيلي مرتبط دانشگاهي

29

استفاده از راهكارهاي مناسب آموزشي وپرورشي ساير كشورها در برنامه ريزي آموزش وپرورش

30

بهبود روشهای سنجش وارزشیابی تحصیلی

31

ساده سازی وتسهیل فرایند ثبت نام در واحدهای  آموزشی

32

تقویت فعالیتهای  مشاوره ای در مدارس

33

بهبود مهارتهای ادراکی دانش آموزان وکارکنان

34

برنامه ریزی  مناسب جهت استفاده مطلوب از اوقات فراغت

35

تقویت روحیه پژوهش و مطالعه وکتابخوانی در دانش آموزان وکارکنان

36

استفاده مناسب وبهتر از منابع موجود (نیروی انسانی ،فضای آموزشی ،تجهیزات و......)

37

تعیین نیاز بازار کار برای فارغ التحصیلان  رشته های متوسطه

38

توسعه خدمات مشاوره ای ،راهنمایی تحصيلي ، تربیتی وشغلی

39

زیبا سازی  فضاهای آموزشی واداری

40

استفاده مناسب از فضای  آموزشی واداری

41

استفاده وبهره برداری بهینه از آزمایشگاه ،کتابخانه وکارگاه در مدارس

42

ایجاد زمینه جهت استفاده بهینه دانش آموزان وکارکنان از محیط های ورزشی موجود

43

ایجاد زمینه جهت تشویق وترغیب دانش اموزان وکارکنان به امر ورزش

44

افزایش کارآیی دانش آموزان وکارکنان

45

بهبود شیوه های انتخاب مدیران مدارس

46

ارتقاء سطح ایمنی وبهداشت کار در مدارس  وادارات آموزش وپرورش

47

ایجاد فرصتهای آموزشی برابر وافزایش پوشش تحصیلی جهت کلیه افراد واجب التعلیم

48

تامین وتدارک تجهیزات آموزشی وکمک آموزشی

49

ارتقا ء سلامت جسمانی ،روحي روانی واجتماعی دانش آموزان وكاركنان باتوجه به امكانات موجود

50

اجرای برنامه های زمان بندی شده آموزشی جهت بهبود توانمندی معلمان با توجه به امکانات موجود

51

استانداردسازی وارتقاء کیفیت ساعات ورزش دانش آموزان در مدارس

52

جمع آوری یافته ها ،تجارب واستانداردهای آموزشی

53

نیاز سنجی آموزشی وتقسیم عادلانه به منظور برگزاری دوره های کوتاه مدت یا بلند مدت برای معلمین وکارکنان

54

روش های بهینه جذب واتخاب افراد شایسته ورعایت شایسته سالاری در ساختار اداری – آموزشی وزارت آموزش وپرورش

55

توجه به اصل بهبود کیفیت آموزش در وزارت آموزش وپرورش 

56

بهبود ساختار سازمانی (نظام اجرائی مدرسه ،اداره ، سازمان .......)

57

بهسازی منابع انسانی وبه روز کردن دانش ومهارت

58

افزایش کیفیت وبهره وری آموزشی در واحدهای آموزشی

59

افزایش وبهبود مناسبات وپیوندهای سازمان با دیگرنهادها وسازمان های اجرایی عمومی وخصوصی در قلمرو جغرافیایی سازمان

60

صرفه جویی در هزینه های عملیاتی وغیر عملیاتی وکاهش هزینه های سر بار ومصرف بهینه منابع

61

استفاده وبهره برداری بهینه از تجهیزات آموزشی ووسایل کمک آموزشی

62

احترام به تفاوت های فردی معلمان وبهبود روشهای انگیزشی معلمان

63

روش های بهینه استخدام نیروی انسانی

64

روشهای تقویت بروز خلاقیت ونو آوری دانش آموزان وکارکنان

65

بهبود ساختار تشکیلاتی وزارتخانه با توجه به مقتضیات زمان ومکان وتغییرات فناوری

66

بهبود روشهای تجزیه وتحلیل شغل (شرح وظایف شغل وشرایط احراز شغل )

67

سازماندهی مناسب منابع مالی ،انسانی ،تجهیزات وفضای آموزشی

68

افزایش کیفیت خدمات آموزشی

69

بهبود عملکرد مدیران واحدهای آموزشی 

70

کاهش هزینه ها در اثر استفاده بهینه از نیروی انسانی

71

شناسایی منابع مالی جدید

72

بهبود ساختار مالی وارائه روشهای جدید به منظور تامین منابع مالی مورد نیاز

73

بهبود کیفیت مسابقات علمی وفرهنگی ،هنری وورزشی

74

پیشگیری از بیماریها وآسیبهای اجتماعی

75

بهبود روابط متقابل خانواده ،مدرسه ،اجتماع

76

استفاده صحیح از تعطیلات تابستانی جهت شكوفايي بهينه استعداهای دانش آموزان جهت سال تحصیلی بعد

77

افزایش شان ومنزلت وقداست معلمان در جامعه

78

کاهش تصدی گری دولت وواگذاری پاره ای از وظایف به بخش غیر دولتی

79

کمک به تامین نیازهای معیشتی وبهبود امور رفاهی کارکنان

80

ایجاد جاذبه در محیط کار وترویج روابط انسانی مطلوب در میان کارکنان

81

بهبود سیستم انگیزش دانش آموزان و کارکنان

82

بهبود نظام تشویق وتنبیه دانش آموزان وکارکنان

83

اصلاح وتغییر مقررات ودستوالعملها وگردش کار موجود بر حسب ضرورت

84

افزایش گرایش دانش آموزان به سوی رشته های فنی وحرفه ای وکاردانش

85

افزایش مشارکت دانش آموزان ،معلمان و اولیاء در اداره امور مدرسه

86

افزایش مشارکت  مردم در امور آموزش وپرورش

87

ایجاد همدلی وهمسوئی بین مدیران وکارکنان واولیاء دانش آموزان

88

چگونگی برقراری ارتباط متقابل با مؤسسات آموزشي اسلامی وبین المللی

89

ایجاد ارتباط بهتر آموزش وپرورش با جامعه دانشگاهی وصاحب نظران واندیشمندان

90

ایجادفضای مناسب وشادی آفرین در کلاس درس

91

افزایش احساس تعلق سازمانی وایفای نقش برای سازمان

92

جلوگیری از کاغذ بازی وسرعت بخشیدن به عملیات وخدمات سازمان

93

پیشگیری از کارهای موازی ودوباره کاری وتلاش درجهت کاهش مراجعات ارباب رجوع

94

توسعه فن آوری اطلاعات ،مدیریت وارتباطات سازمانی

95

افزایش رضایتمندی اولیا ء از خدمات آموزشی وپرورشی

96

بهبود یا ابداع روش هایی برای افزایش رضایت وخشنودی مراجعان

97

سایرمسائل ومشکلات مربوط به آموزش وپرورش با تایید شورای نظام پذیرش وبررسی پیشنهادها

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط آموزش و پرورش دامغان | 

1)      اختصاص وام خدمات دندانپزشکی

2)      استفاده از پوشش سلولوزی بعد از گچ در مدارس

3)      الگوی عملی بهینه سازی مصرف انرژی

4)       شناسایی استعداد ها در سن دبستان

5)      ایجاد مرکز رفاهی برای دانش آموزان ممتاز

6)      اختصاص روزی به عنوان مدرسه پاک

7)      نحوه ی اجرای ساعت نماز

8)      تغییر رویه جشنواره الگوی تدریس

9)      کارهایی که توسط کارمند در دوایر انجام می شود شناسایی شود

10)  تشویق کارکنان اداری

11)    تغییر فرم ارزشیابی کارکنان

12)  تهیه پیک نوروزی توسط دانش آموزان پایه اول

13)  راهکا ری برای ایجاد  خلاقیت و نو آوری

14)  فعال نمودن مدارس و استفاده بهینه  از فضای آموزشی در بعد از ظهر

15)  انتخاب دبیرستان الزهراء به عنوان شاهد

16)  تدریس درس علوم اجتماعی

17)  تدریس درس تاریخ

18)  حقوق از دست رفته سنوات  ارفاقی حذف راننده یا فروش وسایل نقلیه

19)  رایانه ای کردن کتابخانه  آموزشگاه

20)  ارتقاء شغلی حسابداران،  جمعدار اموال

21)    ارزشیابی مدیران توسط همکاران

22)  حقوق از دست رفته سنوات  ارفاقی

23)  مسدود کردن بخشی از مدرسه

24)   طراحی مهر مدرسه با علامت کتاب  وقلم

25)  بازیافت زباله مدارس

26)  صرفه جویی در مصرف برق با لامپ کم مصرف

27)    قرار دادن امتیاز وسایل کمک  آموزشی در فرم ارزشیابی

28)  ایجاد سازمان در کشور به عنوان متولی غنی سازی اوقات فراغت

29)    در نظر گرفتن اتا ق ویژه کارشناسان  آزمایشگاه

30)  استفاده از نرم آفزار حسابداری در مدارس

31)  شناخت امام زمان

32)  تخصصی شدن مجلات رشد  معلم در راهنمایی

33)  حضور مشاورین در مدارس روستائی

34)  بهینه سازی لحظه های کلاس درس

35)  جشن موفقیتدر مدرسه

36)  تاسیس بانک مقالات و تالیفات

37)  راه اندازی صندوق خیریه

38)  قرار دادن سرود ملی در کتاب فارسی

39)  سنجش نو آموزان پایه اول

40)  استفاده بهینه از شیر مدرسه

41)  استفاده از ماشین حساب در کلاس درس

42)  راه جلوگیری از حوادث مدرسه

43)  مدرسه محوری تمرکز زدایی -مشارکت خواهی-مشارکت جویی معلمان

44)  استفاده از تابلوبزرگ تبلیغاتی  (بیل برد)

45)  جلوگیری از اسراف گچ تحریر در مدارس

46)  تدوین کار برگ پرسش دبیر

47)  آموزش رایگان پیش گیری از   سر طان

48)  نصب شیر مخلوط در ابتدای شیر های سرویس دستشویی

49)  ساخت فروشگاه دانش آموزی در مدارس شبا نه روزی

50)  ایجاد پناهگاه ضد سلاح های  جنگی در مدارس

51)  گنجانیدن حدیث در کتب زبان   انگلیسی مقطع راهنمایی

52)  دادن امتیاز ویژه به تعداد ساعات حضور در روستا

53)  تغییر دادن ساعات موظفی کارشناس آزمایشگاهاز6روز به سه روزو در عوض هر ماه یک تحقیق

54)  آموزش شنا در مدارس در درس تربیت بدنی

55)  قرار دادن دسمال کاغذی در دستشویی اداره یا دانشگاه

56)  برگزاری کلاس آب در مانی برای فرهنگیان

57)  پاک کردن رنگ مشکی روی شیشه های آزمایشگاه فیزیک

58)  ایجاد خط خدکات تلفنی کودکان در مدرسه

59)  ایجاد نگرش جدید نسبت به اردوی دانش آموزی

60)  ایجاد رغبت برای پذیرش شغل مدیریت

61)  تشدید کلمات مشدد در تمام دروس کتاب گذاشته شود

62)  حذف زنگ بیکاری از برنامه  هفتگی و گنجاندن درس مطالعه و تحقیق

63)  اختصاص دو نمره جداگانه شفاهی و کتبی به درس عربی

64)  فرم پیشنهادی برای ارائه  پیشنهاد در مدرسه

65)  وجود مشاور در مدارس ابتدایی

66)  شیوه جبران کمبود آموزگاردوره ابتدایی از نیروهای مازاد دوره راهنمایی

67)  برگزاری مسابقات مجلات رشد

68)  دروس پیشنهادی برای دانش آموزان  سال سوم جهت مطالعه در تابستان

69)  اصلاح ماده 10 آیین نامه ارزشیابی  تحصیلی و تربیتی راهنمایی

70)  نصب نگارش و برنامه در کامپیوترهای  آموزشی مدارس متوسطه

71)  لحاظ کردن امتیاز برای بسیجیان در  ردیف 4 فرم سازماندهی

72)  فرم امتیازبندی کارکنان آموزشی مقطع  متوسطه

73)  برگزاری آزمون برای دبیران محترم  حق التدریس مدارس غیرانتفاعی

74)  جلوگیری از ناهماهنگی در مدارس و  ایجاد نظم و آرامش

75)  توجه بیشتر به دانش آموزان روستایی

76)  ایجاد محیطی مناسب از جهت مکان  آموزشگاه

77)  طرح متحدالشکل کردن دانش آموزان  ازجهت پوشش

78)  طرح متحدالشکل کردن معلمان از جهت  پوشش

79)  طرح جلوگیری از جداکردن  دانش آموزان تحت عنوان تیزهوشان

80)  طرح آموزش خانواده

81)  طرح تقویت و گسترش کتابخانه های آموزشگاهی

82)  طرح انجام تکالیف درسی مخصوصا دروس تخصصی در آموزشگاه

83)  طرح اتاق فیلم در آموزشگاه ها

84)  اختصاص اتاقی از مدرسه به نام اتاق  اولیا

85)  فرم تعهد ثبت نام از دانش آموزان

86)  ایجاد مراکز و مدارس کودکان تیزهوش

87)  کتاب می خواهید در آینده چه کاره  شوید

88)  ساخت قطعات لوازم خانگی در کارگاه  فلزکاری

89)  بهبود وضعیت آموزشی دانش آموزان  تلفیقی

90)  نصب درها و پنجره های کشویی در  مدارس

91)  تغییر در سازماندهی هنر آموزان  فنی و حرفه ای

92)    تغییر مهارت های غیر جذاب و بدون بازدهی به مهارتهای جذاب در رشته کامپیوتر

93)  استفاده از همکاران خانم در پست های مدیریتی و اداری

94)  ساخت وسیله راهنمایی آموزش اشکال هندسی

95)  تغییر و جابه جایی مطالب درس ریاضی2

96)  جشنواره الگوهای تدریس

97)  جشنواره الگوهای تدریس

98)  بخش نامه اهدا عضو

99)  حذف شرط 5 سال از ردیف 27و فرم سازماندهی

100)          جمع آوری کاغذ باطله و ایجاد درآمد

101)          حل تمارین جدید در کلاس نیم ساعت  پس از تدریس معلم

102)          فعالیت تصویری

103)          اختصاص امتیاز به ابلاغ مراقبت و  تصحیح اوراق امتحانی

104)          رغبت بیشتر دانش آموزان به شرکت در نماز

105)          رغبت بیشتر دانش آموزان به شرکت در ورزش صبحگاهی

106)          درجات د.ره های ضمن خدمت و مزیت آن

107)          در نظر گرفتن موادی برای انشاب معلم نمونه

108)          حذف سازماندهی کلی

109)          آهنگ تندرستی در زنگ ورزش

110)          طرح تولد

111)          تابلو اسامی حاضرین و غایبین در کلاس

112)          طرح همیار معاون

113)          اصلاح سوال مطرح شده در کتاب تعلیمات اجتماعی

114)          تغییر نام آموزشگاه

115)          ارسال فیش سرانه واریز شده از وزارتخانه به آموزشگاه

116)          طرح ضمن خدمت آشنایی با قران

117)          استفاده از مشاور

118)          نهادینه کردن فرهنگ صرفه جویی

119)          امتحان به روش خاصی از روشهای  گروهی و همیار

120)          تشکیل هیئت های مذهبی خاص  بچه های استثنایی

121)          مسئولیت وظایف مسئولان کلاس ها

122)          یکپارچه سازی  وام های قرض الحسنه

123)          اصلاح روش محاسبه حقوق در زمان  بازنشستگی

124)          استفاده بهینه از نیروی انسانی موجود

125)          ارتقاء سطح توانمندی آموزشی معلمان  ابتدایی

126)          همایش تخصصی چشمه رضوان تا  ساحل آرامش

127)          اضافه کردن بند رضایتمندی دانش آموز در فرم امتیازبندی معلم

128)          بررسی سوالات غیرهماهنگ در پایان  هر ترم

129)          جذب 12 ساعت معلمان در مدارس

130)          تغییر سیستم ثبت آمار دانش آموزان

131)          یکسان سازی طرح و رنگ لباس  مدارس

132)          بسیج در بسیج

133)          من یار مهربانم

134)          استفاده از تکنولوژی آموزشی

135)          کاهش حجم کتاب زبان و ادبیات فارسی

136)          جابجایی کتاب زبان و ادبیات فارسی در سال دوم و سوم

137)          تشکیل مدارس به صورت مجتمع در  روستاها

138)          انتقال آب ولرم

139)          استفاده بهینه از نیروی انسانی با اصلاح  سیستم بکفا

140)          فرم دفتر قبول شدگان پیش دانشگاهی

141)          سازماندهی دبیران بعد از تدوین برنامه  آموزشگاهها

142)          مصاحبه و تهیه چک لیست

143)          فرم پیشنهادی برگ شماره یک ارائه  پیشنهاد در مدرسه

144)          استفاده همکاران از مرکز رفاهی چشمه  علی

145)          تهیه سطل مخصوص زباله های کاغذی

146)          رفع کمبود فضای مناسب درس شیرین هنر

147)          آزمایشگاه سیار

148)          تاسیس شرکت بیمه متعلق به آموزش  و پرورش

149)          طرح بیمه عمر بیمه کارآفرین

150)          اجرای طرح روستا مرکزی در ابتدایی

151)          معلم تخصصی در ابتدایی

152)          نامه پیشنهاد بازیافت زباله

153)          اصلاح روش محاسبه حقوق در زمان  بازنشستگی

154)          فراخوان تجزیه و تحلیل آماری دانش  آموزان

155)          فراخوان جشنواره بهترین برنامه هفتگی

156)          تشکیل گروه داوری

157)          عدم استفاده از خودکار قرمز در تصحیح  اوراق امتحان و دیکته

158)          بازدید از آموزشگاههای استثنایی

159)          استفاده نمودن همه همکاران از مزایای  گروههای تشویقی

160)          تهیه وتنظیم فرم مشاهده رفتارهای  مزاحم یادگیری

161)          به کارگیری 12 ساعت موظف دبیران  منتخب در ...

162)          برگزاری دوره آموزش ضمن خدمت  ایین نامه آموزشی متوسطه

163)          صندوق جبران خسارت بیت المال

164)          امتیاز تشویق از سوی رئیس انجمن

165)          احداث استخر سرپوشیده فرهنگیان

166)          نصب پیش خوان در دبیرخانه و کمد  مدارس

167)          سازماندهی دبیران بعد از تدوین برنامه  آموزشگاه

168)          راهکارهایی جهت تدارک صندوق انفاق و خمس

169)          اصلاح دفاتر ثبت فعالیتهای دانش آموزان

170)          تشویق کتبی از همکاران

171)          استفاده بهینه از وسایل آزمایشگاهی

172)          اصلاح و استفاده از امتیاز سنوات غیرمرتبط

173)          قید کد پرسنلی کارکنان بر روی جلد پرونده پرسنلی آنان

174)          تشکیل انجمن متشکل از مدرسان اموزش خانواده

175)          تغییر در برنامه ریزی دروس تدریس هنر فنی و حرفه ای

176)          راهکارهایی جهت کیفیت بخشی به عملکرد گروه آموزشی

177)          درج احادیث و ترجمه آیات در پاورقی نامه ها

178)          بهداشت مواد غذایی در بوفه های مدارس

179)          تهیه لوح فشرده مناسب های سال

180)          آموزش خط تحریری ریز به معلمان

181)          ارائه بسته های آموزشی به فرهنگیان

182)          استفاده از خودکار سبز در تصحیح اوراق

183)          اجباری نمودن پیش دبستانی

184)          گسترش فرهنگ مطالعه و کتاب خوانی

185)          فرم فهرست مشاهدات در درس حرفه و فن

186)          طرح هفته ی نشاط در مدرسه

187)          استفاده از سیستم دبیرخانه الکترونیک در اموزش و پرورش دامغان

188)          طراحی وبلاگ نظام پیشنهادات

189)          بازخورد بررسی سوالات

190)          طرح یار مدرسه

191)          کمک به دانش آموزان بی بضاعت

192)          تغییرحجم کتب درسی- تغییر ساعات

193)          تدریس

194)          استفاده از پوشه طلقی درب دار به  منظور انتقال نامه ها

195)          ساخت یا تعیین مکانی ثابت برای  تصحیح اوراق

196)          درج مبلغ موجودی صندوق تعاون در  فیش حقوقی

197)          اصلاح کد درس دینی قرآن و عربی  راهنمایی

198)          تغذیه دانش آموزان با مواد قندی قبل از  امتحان

199)          ارایه شناسنامه جدید در مدارس ابتدایی

200)          بای ماندن خلاصه پرونده بعد از انتقال دانش آموز

201)          چاپ و توزیع دفاتر جدید حضور و  غیاب و بازدید

202)          ارایه فرم درخواست مرخصی

203)          ارائه روشهای نوین تدریس

204)          همایش تخصصی تا چشمه رضوان تا  ساحل آرام (اصلاح پیشنهاد شماره 176)

205)          نصب نقشه محل قرار گرفتن دوایر در  اداره

206)          ایجاد خودپرداز در اداره

207)          نصب وایت برد یا صفحه ای روی  درب اتاقها

208)          نصب شرح وظایف دوایر در سالن  اداره

209)          کاهش حجم مطالب نظری شیمی،  فیزیک و ...

210)          شرکت صندوق تعاون در شرکت تعاونی  توسعه

211)          فرم عقد قرارداد دبیر

212)          پیش بینی سیستم شبکه در ساختمان مدارس

213)          پیش بینی سیستم شبکه در ساختمان  مدارس

214)          افزایش حق عائله مندی کارمندانی که  همسرشان خانه دارند

215)          استفاده از کاغذهای یک رو سفید برای  تکثیر فرم ها

216)          برطرف کردن نقص شماره گذاری  صندلی داوطلبان آزمون جامع علمی  کاربردی

217)          کسب درآمد برای مدارس که خیابان  اصلی هستند

218)          کشیدن کاور روی زونکن های دوایر

219)          استفاده از یکی از مدارس در حال  تخریب به عنوان انبار

220)          تبدیل انبار مدرسه شاهد به سالن  سرپوشیده ورزشی

221)          کارگاه ادبیات و زبان فارسی

222)          مشخص شدن وضعیت تشویقی و گروه جمع داران

223)          کلاس ضمن خدمت برای جمع داران اموال

224)          استفاده از تغذیه در ابتدای زنگ مدارس کم توان

225)          استفاده از معلمان خوش اخلاق وبا حوصله در مدارس ابتدایی

226)          کمتر نمودن جمعیت دانش آموزان کلاسهای مقاطع ابتدایی

227)          ارائه سختی کار به دبیران دبیرستان راضیه

228)          مطلع نمودن اولیا دانش آموزان حداقل ماهی یکبار از وضعیت در سی دانش آموزان

229)          تاسیس مدارس مخصوص فرزندان فرهنگیان استان

230)          تغییر ساعات تدریس و حجم کتب درسی زبان انگلیسی

231)          افزایش کیفیت تربیت بدنی در  مدارس

232)          اصلاح دفاتر امتحانات و لیست  اعلام نتایج امتحانات

233) رفع مشکل مالی موسسه آموزش از راه  دور با قبول نکردن مسئولیت توسط وزارت خانه

234)          کاملا غیر دولتی شدن مراکز  آموزش از راه دور

235)          بهبود وضعیت تحویل کتب درسی  خود آموز

236)          تشکیل رشته گرافیک در مقطع پیش دانشگاهی

237)          ارائه نمونه گزارش آغاز به کار  دبیران

238)          مسابقات فرهنگی و هنری

239)          شفاف سازی روند واگذاری سهمیه وام ها به افراد

240)          فصلنامه مدیریت

241)          جدایی ساعات دروس شیمی فیزیک  زیست از آزمایشگاه

242)          آبیاری باغچه و در ختان مدارس بصورت لوله کشی قطره ای

243)          حذف کتابهای کمک آموزشی غیر مفید

244)          برگزاری مسابقات محتوای الکترونیکی بین کلیه همکاران آموزشی

245)          موضوعات پژوهشی و پیشنهادی  برای طرح در جلسه شورای معلمان

246)          استفاده بهینه از مجلات موجود  در مدارس

247)          استفاده از صندوق ارتباط با نماینده معلمان در مدرسه

248)          واگذاری 2 ساعت اجباری در ساعت کاری همکاران جهت استفاده از سایت

249)          سازماندهی گروههای آموزشی در  روزهای مشخص

250)          نصب صندوق ارتباط با نماینده  معلمان

251)          نصب صندوق ارتباط با مدیر آموزش و پرورش در سطح شهر

252)          صندوق سبز

253)          صندوق مهر

254)          تهیه تراکت دندان و تکثیر آن

255)          دفترچه ارتباط

256)          پیشنهادی برای مراسم آغازین

257)          مدرسه

258)          برگه تنظیم شده اطلاع از وضعیت  تحصیلی دانش آموزان

259)          تهیه سربرگ جهت آزمونهای  تستی دوره آموزش ضمن خدمت

260)          نمونه لیست نمرات پایان ترم  ادبیات فارسی

261)          ارائه 2 ساعت اجباری برای استفاده از سایت در برنامه معلمان

262)          سازماندهی گروههای آموزشی در سازمان بر اساس رشته های درسی

263)          نصب صندوق ارتباط با مدیر  آموزش و پرورش

264)          استفاده از صندوق ارتباط با نماینده معلمان

265)          استفاده مفید تر از کلاسهای ضمن خدمت

266)          تدریس کتابهای مهارتهای زندگی در درس پرورشی

267)          سروش رهایی

268)          تهیه تراکت دندان و تکثیر آن

269)          صندوق مهر

270)          صندوق سبز

271)          اختلالات دیکته نویسی و درمان آن

272)          رفع نقیصه صفحه 96و98 کتاب  ریاضی سال سوم راهنمایی

273)          پوشه مشخصات کامل دانش آموزان

274)          اشکالات کتب درسی قران پایه دوم ابتدایی

275)          نمونه پیک نوروزی

276)          نوآوری در فعالیتهای ورزشی

277)          ضمیمه کردن پیش دانشگاهی در دبیرستان یا بلعکس

278)          اضافه کردن زمان درسی پیش دانشگاهی

279)          تغییر و جابجایی مطالب درسی درس ریاضی دوره متوسطه و پیش دانشگاهی

280)          دو برگی تهیه شدن جداول نامه ها در کلیه مدارس

281)          دریافت مدارک تحصیلی توسط دانش آموزان ترک تحصیلی یا فارغ التحصیل

282)          اصلاح کتاب علوم تجربی پایه دوم بخش صدا

283)          نحوه استفاده از کپسول اطفاء حریق 

284)          اضافه نمودن بند تشویق در مدرسه به ارزیابی معاونین مدارس

285)          دوره های کارشناسی ارشد خاص فرهنگیان

286)          تشکیل انجمن های علمی دانش آموزان

287)          ارائه صندوق سبز

288)          تغییر حجم کتب درسی –ساعت تدریس زبان انگلیسی2و3

289)          تغییر paternAدرس دوم کتاب زبان سوم راهنمایی

290)          شرایط بهداشتی جایگاه شیر خوراکی

291)          افزودن واحد تربیت بدنی به دروس مقطع پیش دانشگاهی

292)          تراکم مطالب در کتاب ریاضی پایه اول راهنمایی

293)          چک لیست بررسی ایمنی در مدارس ابتدایی شهری و روستایی

294)          انسجام خیرین علمی،ورزشی و هنری

295)          جابجایی درس ادبیات فارسی یا زبان فارسی

296)          دسته بندی دبیران بر اساس ارزشیابی سالانه

297)          فرم دفتر حضور و غیاب همکاران

298)          داشتن نگرش سیستمی

299)          استفاده از تخته مغناطیسی در کلاس درس

300)          کار گذاشتن کمد های دیواری

301)          استفاده از میز های چهار گوش یا دایره در کلاس درس

302)          گذاشتن پنجره ها در جهت راست کلاس

303)          الصاق سنجاق در وسط مدارک

304)          صندوق نیکوکاری جهت کمک به دانش آموزان بی بضاعت

305)          مبارزه با افت تحصیلی

306)          کارایی بیشتر شاگردان و شادابی آنها

307)          صورتجلسه امتحانی جامع

308)          عقد اخوت با شهرهای دیگر

309)          رفع مشکلات فرهنگیان

310)          فروشگاه فرهنگیان

311)          جایگزین کردن دانش آموزان در مدارس نمونه

312)          کنترل استفاده از موبایل

313)          توجه بیشتر به دانش آموزان روستایی

314)          تغییر نمره درس (معدل)مدارس نمونه

315)          جابجایی دروس زبان انگلیسی

316)          خاطرات همکاران

317)          تنظیم فرم اطلاعات فردی و خانوادگی

318)          راه اندازی مرکز مطالعه

319)          حق انتخاب آموزشگاه برای سازماندهی

320)          اصلاح آیین نامه آموزشی مخصوصا زمان ثبت نامه و امتحانات

321)          اعلام جایگاه آموزش از راه دور

322)          بهبود وضعیت

323)          تهیه و تدوین نشریه بصورت ماهنامه

324)          لباس یا روپوش متحدالشکل

325)          شرکت تعاونی جهت خرید  کردن دانش آموزان

326)          دادن مجوز تشکیل رشته گرافیک

327)          ترویج فرهنگ کتاب

328)          هر معلم یک مشاور

329)          ارتباط والدین دانش آموزان با دبیران

330)          دانش آموزان استثنایی

331)          معادل فارسی بعضی از کلمات انگلیسی

332)          طرح ایمن سازی آبخوریهای رو باز

333)          ایجاد کلاس های آموزش برای والدین

334)          برگزاری کلاسهای کنکور در تابستان

335)          بهبود وضعیت آموزشی

336)          جمع آوری کتابهای تست از دانش آموزان

337)          ایجاد یا تاسیس محلی تحت عنوان محل قصه یا داستانگویی

338)          صرفه جویی در مصرف برق

339)          درس خوشنویسی جهت دانش آموزان سالهی سوم تا پنجم

340)          استفاده از اینترنت جهت مکاتبات اداری و بلعکس

341)          برگه خلاصه حضور و غیاب دانش آموزان هر کلاس

تغییر جهاد سازدگی به جهاد کشاورزی در پرسش سوم درس مدنی
+ نوشته شده در  ساعت   توسط آموزش و پرورش دامغان | 

1)                  روش تدریس فعال دبیران دینی وقرآن و عربی

2)                  تشویق وترغیب همکاران فرهنگی در خصوص روی آوردن به ورزش

3)                  کاهش افت تحصیلی در پایه اول متوسطه علی الخصوص درس دین وزندگی (1)

4)                  کاهش پذیرش رشته های مطلوب دانشگاهی

5)                  برگزاری کلاس ضمن خدمت جهت همکارانی که چندپایه تدریس می کنند

6)                  گرامیداشت یادوخاطره شهیدان

7)                  ایجادفرهنگ ومعرفی قوانین عبورو ترددازمعابردرمقاطع مختلف تحصیلی

8)                  نحوه استفاده صحیح از کیت های آموزشی (علوم- ریاضی)

9)                   ایجادفرهنگ ومعرفی قوانین عبورو ترددازمعابردرمقاطع مختلف تحصیلی

10)              ضمن خدمت تربیت بدنی مخصوص  بانوان فرهنگی

11)              نحوه جبران کمبود آموزگاردردوره ابتدایی

12)              برگزاری کلاسهای توجیهی درزمینه امورمالی,اموال وتکمیل فرمهای امار

13)              چرخش کارکارکنان بعضی ازدوایر با یکدیگربه منظور مهارت انها

14)              ایجادانگیزه لازم برای کارکنان در پیشی گرفتن رضایت ارباب رجوع

15)              شماره گذاری دوایرداخلی اداره

16)              نظارت بر مسواک زدن دانش آموزان درخانه ومدرسه

17)              آوردن رشته معارف اسلامی درگروه علوم انسانی مقطع متوسطه

18)              طرح اشتغال نیمه وقت بانوان

19)              طرح تشکیل گروه همیاردرکلاس های درس

20)              آشنا نمودن نوجوانان دانش آموزبامواردحقوقی سن خود

21)              گرفتن امتحان گروهی یا کتاب بازدردروس پایه

22)              تاثیرپذیری نمرات راهنمایی درانتخاب رشنه متوسطه

23)              کنترل ورودوخروج هوشمندکارکنان آموزش وپرورش

24)              کسب امتیازتحقیق وتالیف کلیه شرکت کنندگان

25)              هماهنگی دررنگ لباس دانش آموزان

26)              تشکیل کمیته ای برای امداد به مراجعین نیازمند کمک مالی

27)              آگاهی از نمره سنجش تحصیلی دانش آموزان پایه اول هنگام ثبت نام

28)              ایجاد تغییر درفرم دفترحضوروغیاب همکاران

29)              اختصاص ساعتی دربرنامه روزانه درساعات ورزش,تفریح به موسیقی های شاد

30)              طرح همت عالی دانش آموزان

31)              به مناسبت سال پیامبر اعظم(ص)حفظسوره مبارکه حضرت محمد(ص)

32)              اصلاح فرم بررسی جزوه ها ومقاله های تحقیقاتی

33)              افزایش ساعات کاری مدارس ابتدایی

34)              مهرجدیدبانام مبارک رسول اعظم(ص)

35)              درکتاب بخوانیم صفحه 51 خط2اصلاح شود

36)              برگه تاخیر وروددانش آموزان

37)              برنامه مطالعاتی ایام نوروز

38)              راهکار برای برطرف کردن کمبودها ونقایص آموزشی

39)              جشن دوستی در مدرسه

40)              طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

41)              نصب تابلوی راهنما طبقات وکارشناسی های مختلف درورودی اداره با طرح زیبا

42)              استفاده از زنگ حوادث مخصوص که جداازدزدگیروزنگ دائمی باشد

43)              صندوق دیو و فرشته

44)              چگونگی تعیین گروه تشویقی

45)              تکمیل فرم حضور والدین

46)              حذف بن کاغذی وواریز وجه آن به حساب همکاران

47)              پژوهشی در تلفظ صحیح کلمات(سوره حمد واخلاص)

48)              بهینه سازی استفاده از نوارهای کاست درس قران

49)              کیفیت بخشی بررسی تمارین بااستفاده از روش مشارکتی وپویایی در کلاس

50)              حق الزحمه ماموریت فقط با نسخه مستخدم پرداخت شود

51)        ازنوشتن اموالی که قیمت ریالی آنها از200000 کمتر است خودداری شود

52)        انتقال دستشویی ها اداره به ساختمان دبیرستان پروین

53)        یکسان سازی اطاقهای اداره ازنظروضع ظاهری

54)        آب سردکن نصب شده در راهروجوابگوی کارمندان وارباب رجوع نیست

55)        تدریس محیط ومساحت مربع ومستطیل

56)        ارزشیابی وضعیت تحصیلی دانش آموزان

57)        ارزشیابی مشترک دبیران

58)        تهیه کمد ویژه همکاران درمدارس

59)        روش تدریس فعال دبیران دینی وقرآن و عربی

60)        تشویق وترغیب همکاران فرهنگی در خصوص روی آوردن به ورزش

61)        کاهش افت تحصیلی در پایه اول متوسطه علی الخصوص درس دین وزندگی (1)

62)        کاهش پذیرش رشته های مطلوب دانشگاهی

63)        طرح دفتر تلاش افرین

64)        اجرای طرح هاوراهکارها ی  تقویت آن به سازمان

65)        رائه سابه نامه(شماره: دبیرخانه)به ارباب رجوع

66)        تغییر زمان ارسال نمرات شفاهی وعملی دانش آموزان سال سوم راهنمایی

67)        ارائه فرم داوری مسابقات فراخوان پرسش مهر

68)        برای رهایی از افت تحصیلی باید فقط پایه ائل لازم التوجه باشد

69)        تجزیه وتحلیل نمرات مستمردانش آموزان براساس تکمیل فرم آماری

70)        اجرای طرح توصیفی در مقطع ابتدایی

71)        برنامه ریزی دقیق تر برای طرح مکتب القران

72)        توسعه کمی آمادگی (شیوه های جذب نوآموزان)

73)        برگزاری مسابقه پرورشی همراه بامانور زلزله درمدارس

74)        وجود مشاورتمام وقت برای دبیرستان نمونه دولتی آیت الله خامنه ای

75)        بروز شدن مربیان تربیتی

76)        تمرین درس ارائه شده

77)        گواهی پزشک با نظارت وهمراهی والدین وتایید پزشک معتمد

78)        تشکیل کمیته عملیاتی کردن عناوین سالهای کشوری

79)        تغییررویکرد

80)        استفاده ازشیوه تدریس همکاران موفق از طریق جلسات گروهی

81)        بهبود کتاب فارسی دوره راهنمایی

82)        بازبینی کتاب علوم

83)        برگزاری نمایشگاه اثارعلمی و فرهنگی با موضوع پیامبر(ص)

84)        سیستم دیجیتال حضور وغیاب

85)        سیستم الکترونیکی گویا

86)        استفاده از تخته وایت برد

87)        ساختن وسایل کمک آموزشی هندسه دوره دبیرستان

88)        راهکارهایی جهت ترویج کتاب و کتابخوانی درمدارس و جامعه

89)        صرفه جویی در منابع

90)        آموزش زنده ودانش آموز محورو مهارت محور

91)        طراحی گاهنامه خبری داخلی آموزش وپرورش—چاپ آثار همکاران

92)        طرح طبقه بندی مدارس از نظر  کیفیت آموزشی وپرورشی به منظور ارتقاء

93)        طرح ارتقاء کیفیت آموزشی با استفاده از رایانه و اینترنت در دوره راهنمایی

94)        اصلاح متن درس(لبخند شیرین)  درس چهارم فارسی دوم دبستان

95)        اصلاح متن(خانه ی کوچک ما) فارسی دوم دبستان(بخوانیم)

96)        رونوشت دادن نامه ها

97)        خودارزیابی مدیر آموزشگاه از فعالیت های مختلف

98)        برگزاری آزمون علمی در فرم  انتخاب معلمان و مدیران نمونه جهت درجه بندی اطلاعات علمی و تخصصی افرادنمونه

99)        استفاده از نمودار درختی در ابتدای هر فصل ازکتاب مطالعات اجتماعی

100)    تاسیس رشته فرآوری پسته در هنرستان خواهران وبرادران

101)          تقسیم پاداش مناطق محروم با توجه به تعدادساعات تدریس در روستا

102)          حذف سقف 600امتیاز جهت ارتقا شغلی وتقسیم به نسبت بین همه افراد بر اساس امتیاز مکتسبه

103)          یک ساعت در برنامه هفتگی به طرح کرامت اختصاص داده شود

104)          برنامه محوری وفعالیت ومشارکت  درتدریس نه  کتاب محوری در کلاس وایجادجذابیت وشادی در آن

105)          کم بودن ساعات درتدریس درس زبان انگلیسی پایه اول

106)          تصحیح درکتاب بخوانیم پایه  چهارم ص120 سطر 7انتهای خط

107)          طرح ختم های آسمانی

108)          فروش اقساطی کامپیوتر ودادن کارت اینترنتی به معلمین

109)          استفاده از هنرودست ساخته های دانش اموزان هنرستان درمدارس دیگر

110)          انصاب همکاران دارای مشکل مالی به سمت های مدیر دوره,مراقبت,...

111)          اولویت استخدام فرزندان فرهنگی

112)          معرفی مشاغل دوم فرهنگیان به همه ی کارمندان

113)          تغییراجرای کتب طرح کرامت در مدارس ابتدایی

114)          ندارد

115)          جلب انگیزه درمدیران ودانش اموزان جهت حضور فعال درالمپیادهای علمی

116)          برگزاری همایش جشنواره ی الگوهای برتر مدارس

117)          شادتر کردن فضای مدرسه

118)          جایگزین کردن لاستیک به جای تخته سیاه

119)          پیشنهادنصب نرم افزارویژه حسابداری دراکثر آموزشگاهها

120)          تفکیک نمودن پست انباردار و کارپرداز

121)          ادغام سازمان نوسازی وتجهیزات مدارس با سازمان آموزش و پرورش و ایجاد معاونت عمرانی و تجهیز مدارس

122)          تخصیص بن کتاب ویژه همکاران  آموزشی

123)          راهنمایی دبیران علوم تجربی بخش دنیای زنده

124)          جابجایی صفحه های درس قرآن پایه اول

125)          کتاب بخوانیم کلاس پنجم

126)          کتاب بنویسیم کلاس پنجم

127)          در خصوص اجرای طرح ها و راهکارهایی درارتباط با تقویت  زبان آموزی,دیدن,شنیدن در پیش دبستان

128)          طرح ایمن سازی آبخوری های روباز

129)          محاسبه و درج کالاهای سرمایه ای در ترازپایان سال مالی در حسابداری دولتی

130)          انتصاب عضو نمونه ازبین اعضای  گروههای آموزشی که در پژوهشها فعالیت می کنند

131)          فروش کتب پیش دانشگاهی و فنی در کتابفروشی ها

132)          بازخرید نیروهای ناکار آمد

133)          جابجایی بخشهای فصل سوم وفصل چهارم ریاضی عمومی

134)          کدعمومی,دینی,عربی,قرآن در سیستم

135)          تاسیس مدرسه تاریخ و تعلیم

136)          دبیرخانه علوم تجربی استان سمنان

137)          طراحی نرم افزار جهت یک  پارچه نمودن سندها درقالب فلاپی

138)          جابه جایی بعضی ازدوایر جهت تنوع همکاران با....

139)          صندوق قرض الحسنه حضرت  زینب(س)

140)          استفاده ازامتیازات وامکانات مالی آموزگاران درکلاسهای توصیفی

141)          درخواست کلیه ملزومات اداری  ازطریق انبار

142)          تعیین محلی دربرگه ارائه پیشنهاد برای :1- امضاء پیشنهاد دهنده 2-ارجاع مقام مسئول اداره

143)          انتخاب معلم یاور در کلاس

144)          موجودبودن یک پرونده ازسابقه همکاران شاغل در دایره

145)          مسابقه علمی دبیران درهررشته

146)          برگزاری جلسات فصلی نمایندگان دبیران وآموزگاران با مسولین و کارشناسان  مدیریت آموزش وپرورش

147)          تشکیل گروه علمی ریاضی یارشته های مشابه و مورد نیاز

148)          کاهش حجم نامه های ارجاعی توسط مدیر و معاونین اداره

149)          اصلاح فرم صدور مجوز اصلاحیه  سوابق تحصیلی دانش آموزان دوره متوسط سالی واحدی

150)          ایجاد نمازخانه بانشاط وتاثیرمثبت آن درامراقامه نماز اردوهای دانش آموزی

 

151)          مصرفی جاذبه های غنی تاریخی وگردشگری شهرستان دامغان

152)          جلوگیری از افت تحصیلی سال اول

153)          انتقال آب ولرم به سرویسهای بهداشتی مدارس

154)          تکثیر سوالات امتحان نهایی سال سوم راهنمایی و متوسطه

155)          بردن دانش آموزان به مجلس شورای  اسلامی

156)          برگزاری یک دوره کلاسهای اسکیت

157)          ارائه فرم بازدید وارزیابی سالانه ازکاربرگ دبیران

158)          خواندن قران در ایام هفته

159)          ارائه درس فلسفه

160)          ایجاد تمرین دروس پیش دانشگاهی

161)          لحاظ نمودن درس تربیت بدنی ودادن معلم متخصص

162)          افزایش سطح گفتاری

163)          اضافه کردن درس هنر

164)          اضافه نمودن درس تربیت بدنی دردوره پیش دانشگاهی

165)          امتیاز همکاران پایه اول راهنمایی

166)          دینی,عربی,قران درسیستم بگفا

167)          اولویت های پژوهشی سازمان اموزش وپرورش استان سمنان

168)          مواردی چنددرخصوص قران پایه  اول

169)          واگذاری مسئولیت چگونگی هزینه سرانه پرورشی به مربی پرورشی

170)          دفترامار کامپیوتری برای هر سال  تحصیلی

171)          نوشتن صفحه اول دفتر امتحانات

172)          طرح کرامت

173)          رفع اسیب ها وضعف های طرح مکتب القران

174)          تغییر دفاترکلاس ابتدایی

175)          نخبه پروری دانش اموزان

176)          سازمان دهی وتدوین برنامه اموزشی مدارس متوسطه

177)          استفاده از استعداد دانش اموزان نخبه در مدارس عادی

178)          نحوه برگزاری مسابقات کارگاهی درس حرفه و فن

179)          تهیه کتاب قصه سکون طرح  مکتب قرآن

180)          در نظر گرفتن کارشناس فن اوری اطلاعات برای مدارس

181)          تهیه محتوی یاددهی ویادگیری جهت کودکان 4 تا 5 ساله

182)          سازماندهی دبیران متوسطه به صورت انتخاب درس12 ساعت اول وبعد12 ساعت دوم برای ایجادعدالت بیشتر

183)          کنترل پریزهای کلاسها درمدارس قدیمی,راهروها ونصب کلید در دفتر

184)          برگزاری کلیه امتحانات  پیش دانشگاهی به صورت تستی

185)          ایجاد کدعمومی مشترک برای سه  دوره تحصیلی

186)          خرید تجهیزات وملزومات اداری  ابتدا تامین اعتبار وبعدثبت

187)          برگه تردد مخصوص ورود و خروج خودروهای اداره

188)          تشکیل گروهی  مجرب جهت هماهنگی آزمایشگاههای مدارس

189)          گنجاندن کلاسهای ICTوکاربا کامپیوتر بجای دروس اختیاری

190)          پیش بینی حداقل حقوق ودستمزد برای نیروهای قراردادی وروزمزد

191)          1-تقویت هسته های مشاوره به  کمک موسسه امام علی2-آموزش  کارکنان اداری به  منظورافزایش اثربخشی وکارایی

192)          1-تدریس در یک پایه مشخص2-آرایش میز ونیمکت

193)          قراردادن یک عنوان درسی بنام آموزش کمکهای اولیه درپایه دوم متوسطه

194)          1-منطقه بندی دانش آموزان 2-هماهنگ کننده بازدیدها واردوها

195)          ادغاممدارس همجوارواداره  مدارس بصورت متمرکز

196)          فعال سازی معلمان یاطرح مشارکت وهمکاری

197)          1-مدنظرقراردادن سابقه خدمت همکاران در سمت های فعلی2-یکنواخت شدن رنگ فرم مدارس

198)          ایجاد پست سازمانی برای پژوهشگاه معلم

199)          تهیه دفترچه اموال ورزشی آموزشگاه

200)          1-تشکیل انجمنهای علمی دانش آموزان2-گذاشتن درسی بنام آشنایی باحقوق

201)          تشکیل کمیته یا گروه ارزشیابی جهت ارزشیابی از دانش آموزان پایه اول

202)          جشن دوستی,پاییزان,بهاریه....

203)          تغییر زمان برگزاری امتحانات شهریورماه

204)          کیفیت بخشی به مسائل آموزش و  پرورش(تنوع تدریس قرآن)

205)          اجتناب امتیازدربخش فعالیت های فوق برنامه درطرح ارتقاء شغلی,میزان حضوردبیران در  جلسات شورای دبیران

206)          طرح هماهنگی وجلوگیری از تداخل امتحانات کتبی ومستمر در طول سال تحصیلی مدارس

207)          ثبت وارائه الکترونیکی وضعیت دانش آموزان درطی سال تحصیلی

208)          1-در فرم ماموریت ردیف 13برای ماموریتهای 1روزه محل اقامت تعییت شود

209)          2-استفاده ازامتیاز روستا برای شهردیباج حتی المقدورازسال66-67

210)          3-بررسی امتیاز تشویقات درسازماندهی ازبعدازپیروزی انقلاب

211)          4-جمع آوری آب زائد آبسردکن درمکانی مناسب

212)          5-تهیه وجمع آوری آب درمخازن مخصوص برای مواردضروری درزمان قطعی آب

213)          استفاده ازدفتر انضباطی کامل ومرتب

214)          تغییر لیست ریزنمرات امتحانات داخلی نوبت دوم متوسطه

215)          اعمال ضریب نمره مستمر برنمرات شهریوردانش آموزان شرکت کننده در کلاسهای تقویتی

216)          هماهنگی رنگ لباس دانش آموزان سه دوره راهنمایی

217)          ایجاد زمینه های لازم جهت استفاده بهینه دانش آموزان از محیط ورزشی

218)          ایجاد فضای مناسب وشادی آفرین در کلاس

219)          قراردادن درس تحقیق وپژوهش در مقطع راهنمایی

220)          جهت صرفه جویی در هزینه هاو سهولت در کار معلم: حذف تدوین وثبت نمرات به صورت  مستمر وپایانی دردوره ابتدایی

221)          تردد طراحان سوال استانی از دو مرحله به یک مرحله در مرکزاستان به منظور کاهش هزینه ها

222)          تقلیل ساعت کارگروههای آموزشی (کاهش هزینه ها)

223)          طرح سوال امتحان عربی در دوبرگ وپاسخنامه دریک برگ برای کاهش هزینه ها

224)          حذف دفاتر حضوروغیاب در مدارس برای کاهش هزینه ها

225)          ایجاد برنامه آماری تحلیل نتایج امتحانات  نوبت های مختلف

226)          پژوهش بصورت مقاله دانش آموزی وفرهنگیان درموردسیره عملی پیامبر(ص

227)          پژوهش به صورت  پرسش مهردر موردسیره عملی پیامبر(ص)

228)          نحوه اجرا وعملکرد طرح ارتقاءشغلی معلمان

229)          آموزش رایانه با استفاده از آموزش مجازی

230)          تغییر دررویکردهای آموزشی وپرورشی

231)          طرح جدید پشت پاکت های حاوی اوراق امتحانی جهت تحویل

232)          برگزاری ساعت صلوات برآل محمد(ص) برای ایجاد فضای روحانی

233)          سخنرانی 5دقیقه ای بعدازنماز جماعت توسط دانش اموزان

234)          حذف فرم های امتیاز بندی دبیرانوثبت توسط رایانه

235)          افزایش بازدهی کار معلمین استثنایی

236)          بررسی نقاط قوت و ضعف سیستم بگفا,.....

237)          متغییر نبودن هزینه اقامت درزائرسرای مشهد مقدس

238)          اصلاح حداکثر گروه کارکنان از20 به21موضوع ماده یک نظام هماهنگ

239)          اضافه کردن یک ساعت درس عربی در دوره پیش دانشگاهی

240)          رفاه معیشتی همکاران بازنشسته

241)          طرح سازماندهی چرخه مدیریت بهره وری درسازمان

242)          تسریع و تسهیل در آموزش مفهوم جمع

243)          تفویض اختیار به آموزش وپرورش شهرستانها(در مورد مقالات)

244)          طرح سازماندهی چرخه مدیریت دربهره وری سازمان

245)          ارزشیابی درس قران در پایه راهنمایی تحصیلی

246)          محافظ دار کردن کتابهای درس قرآن در کلیه پایه ها

247)          نرم افزاراموال موجود در مدارس بااستفاده ازبرنامه power paint

248)          آوردن رشته معارف اسلامی درگروه علوم انسانی مقطع متوسطه

249)          طرح اشتغال نیمه وقت بانوان

250)          طرح تشکیل گروه همیاردرکلاس های درس

251)          آشنا نمودن نوجوانان دانش آموزبامواردحقوقی سن خود

252)          گرفتن امتحان گروهی یا کتاب بازدردروس پایه

253)          تاثیرپذیری نمرات راهنمایی درانتخاب رشنه متوسطه

254)          کنترل ورودوخروج هوشمندکارکنان آموزش وپرورش

255)          کسب امتیازتحقیق وتالیف کلیه شرکت کنندگان

256)          صرفه جویی درمصرف کاغذ وکمک به اقتصاد

257)          هماهنگی دررنگ لباس دانش آموزان

258)          تشکیل کمیته ای برای امداد به مراجعین نیازمند کمک مالی

259)          آگاهیاز نمره سنجش تحصیلی دانش آموزان پایه اول هنگام ثبت نام

260)          طرح ارزشیابی پیشرفت تحصیلی دانش اموزان

261)          نصب تابلوی راهنما طبقات و کارشناسی های مختلف درورودی اداره با طرح زیبا

262)          استفاده از زنگ حوادث مخصوص که جداازدزدگیروزنگ دائمی باشد

263)          صندوق دیو و فرشته   

264)          چگونگی تعیین گروه تشویقی

265)          تکمیل فرم حضور والدین

266)          حذف بن کاغذی وواریز وجه آن به حساب همکاران

267)          پژوهشی در تلفظ صحیح کلمات (سوره حمد واخلاص)

268)          بهینه سازی استفاده از نوارهای  کاست درس قران

269)          کیفیت بخشی بررسی تمارین با استفاده از روش مشارکتی و پویایی در کلاس

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط آموزش و پرورش دامغان | 

 

 

1-پیشنهاد، مغایر با سیاست های وزارت ،سازمان و اداره نباشد.

2-پیشنهاد، خارج از حدود اختیارات وزارت ،سازمان و اداره نباشد.(توصیه می گردد موضوع پیشنهاد براساس دستورالعمل و بندهای 94 گانه مشخص شود)

3- پیشنهاد ،انتقاد یا شکایت از همکار ،سازمان و اداره نباشد.

4- پیشنهاد،در دستور کار وزارت ،سازمان و اداره یا به عنوان یک فرایند در حال پیگیری نباشد.

5- پیشنهاد،جزءوظایف کلی وزارت ،سازمان و اداره نباشد.

6- پیشنهاد،پرهزینه و فاقد صرفه اقتصادی نباشد.

7- پیشنهاد،به بیان بدیهیات و اموری که جزء شرح وظایف فرد محسوب می گردد، نپرداخته باشد.

8- پیشنهاد،تکراری یا اقتباس از پیشنهاد دیگران نباشد و قبلا در دستگاهی دیگر یا سازمانی دیگر اجرا نشده باشد.

9- پیشنهاد،در قالب گفتار یا شعار وبدون ارائه راهکارهای لازم جهت اصلاح مشکل، مطرح نشده باشد.

10-پیشنهاد،در قالب آثار ،تالیفات ،مقاله،پروژه های اقدام پژوهی تهیه و تدوین نشده باشد.

11- پیشنهاد،به صورت کلی به یک موضوع نپرداخته باشد.

12- پیشنهاد،به گونه ای باشد که ضرورت اجرای آن احساس شود.

13- پیشنهاد،هم آهنگ و هم خوان با فرهنگ و نظام ملی- مذهبی کشورمان باشد.

14-در پیشنهاد امکانات ومنابع( مالی وانسانی و..)مورد نیاز به طور کامل توضیح داده  شده باشد.

15-امکان اجرای پیشنهاد فراهم باشد.(شرایط محیط کار برای اجرای پیشنهاد مناسب و فراهم باشد)

16- راه حل ارائه شده در پیشنهاد، باید بتواند مشکل مطرح شده در پیشنهاد را حل نماید.

17-حداقل فرد یا افرادی ازپیامد ها ونتیجه پیشنهاد بهره مند شوند.

18- هر برگ پیشنهاد فقط به بیان یک پیشنهاد اختصاص داده شود.

19- پیشنهاد ارائه شده حداقل یکی از نتایج هشت گانه زیر را در بر داشته باشد:

الف-صرفه جویی و کاهش هزینه ها را به همراه داشته باشد.

ب-پیشنهادی نو و برنامه ای تازه در زمینه فعالیتهای آموزش و پرورش باشد.

ج-اصلاح و بهبود مقررات ،آیین نامه ها و دستورالعمل های جاری آموزش و پرورش را به دنبال داشته باشد.

د-افزایش کیفیت و کمیت ارائه خدمات آموزش و پرورش بر حسب وظایف قانونی را به همراه داشته باشد.

ه-مناسبات و پیوندهای آموزش و پرورش با دیگر نهادها وسازمان ها را بهبود بخشد.

و-جلب رضایت مردم از خدمات و فعالیتهای آموزش و پرورش را به همراه داشته با شد.

ز-رضایت مندی و انگیزه در کارکنان و بهبود امور رفاهی کار کنان بدون هزینه را به دنبال داشته باشد
+ نوشته شده در  ساعت   توسط آموزش و پرورش دامغان | 

 

همكاران محترم جهت ارائه پيشنهاد مي توانندبا مراجعه به دفتر مديران مدارس يا كارشناسي تشكيلات و تحول اداري اين مديريت برگه  شماره1-( ارائه پيشنهاد) را دريافت دارند . وپس از تكميل فرم به صورت فردی یا گروهی(حداکثر 3  نفر)از طريق آموزشگاه و يا شخصاً پس از پاراف رياست يا معاونين و شماره شدن توسط دبيرخانه به كارشناسي تشكيلات و تحول اداري ارسال نمایند .

در مرحله بعد رسيدي(برگ شماره 2-رسید پیشنهاد)  از طرف دبیرخانه نظام پیشنهادها جهت اطلاع ازتاریخ دریافت پیشنهاد و کد شناسایی پیشنهاد به فرد ذينفع تحويل مي گردد .

دبیرخانه با پیوست برگ شماره 3- درخواست کارشناسی پیشنهاد واصله را برای ارزیابی به کمیته کارشناسی یا کارشناس ارسال می نماید.کمیته کارشناسی دلایل رد یا قبول پیشنهاد را در برگ شماره 4- اعلام نظر کارشناسی با ذکر دلایل به دبیرخانه نظام پیشنهادها  اعلام میدارد.

شورای نظام پیشنهادها پس از دریافت نظر کارشناسی در اولین جلسه نتیجه رابررسی نموده و پس از بحث وتبادل نظر برگ شماره5-اعلام نتیجه کارشناسی را تکمیل و برای پیشنهاد دهنده ها ارسال می نماید.

پیشنهادهایی که تصمیم گیری در مورد آن  از حیطه اختیارات اداره خارج است پس از دریافت نظر کارشناسی به تشخیص شورای نظام پیشنهادات به سازمان ارسال می گردد و پس از طی مراحل ذکر شده در بالانتیجه بررسی اعلام می گردد .  مراحل كميته كارشناسي و تاييد شوراي نظام پذيرش و به تدريج انجام مي گيرد . لذا همكاران محترم بدليل كثرت پيشنهاد هاي ارائه شده امكان دارد چند ماه جهت دريافت نتيجه منتظر بمانند.

پیشنهادهای پذیرفته شده به کمیته اجرایی نظام پیشنهادها ارسال و پس از تعیین مجریان و فراهم نمودن مقدمات  اجرا می گردد.

پیشنهادهایی که در طول دوره ارزشیا بی یکساله پذیرفته شده اند با توجه به سطوح ذیل امتیاز دریافت می کنند.

در سطح مدرسه 5/. امتیاز (حداکثر 1 امتیاز )

در سطح منطقه یا شهرستان هر پیشنهاد 1 امتیاز (حداکثر 2 امتیاز )

 در سطح استان هر پیشنهاد 2 امتیاز (حداکثر 3 امتیاز )

در سطح دستگاه هر پیشنهاد 3 امتیاز(حداکثر 4 امتیاز)

در سطح کشور هر پیشنهاد 4 امتیاز (حداکثر 5 امتیاز )

 

+ نوشته شده در  ساعت   توسط آموزش و پرورش دامغان |